Het antichristelijk rijk is dichtbij.

Er komt een nieuwe wereld.
De Bijbel vertelt overduidelijk dat er een einde zal komen aan de wereld zoals deze nu is. Het zal niet het einde van wereld zijn, zoals velen denken, maar het einde van het huidige wereldsysteem dat geregeerd wordt door de macht van het geld en manipulatie. De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien, dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken zijn! Een van die tekenen is de komst van grote verdrukking.

Deze grote verdrukking is een donkere periode zoals die er daarvoor nooit geweest is en daarna ook nooit meer wezen zal. Over de tijd waarin deze verdrukking zal plaatsvinden meldt Mattheüs 24: 21-22:

"Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort."

In het kort betekent de komst van deze "grote verdrukking", dat duistere machten vrij spel krijgen (Lees Openb.9) Het betekent: geen vrijheid van Godsdienst meer, geen vrijheid van onderwijs op scholen, geen vrije economie meer maar een totale wereld wijde controle.

De Bijbel maakt duidelijk dat alle volken op aarde door de grote verdrukking getroffen zullen worden, dus een van de kenmerken van deze donkere periode is dat het wereldwijd om zich heen zal grijpen. Openbaring 3:10 noemt deze tijd: de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Deze verdrukking wordt ook wel de Apocalyps genoemd.

Het boek Openbaring beschrijft nauwkeurig hoe het zal zijn tijdens de grote verdrukking. De rampen van de eindtijd zijn in zeker opzicht met de smarten van een barende vrouw te vergelijken. Pijnlijk als geboorteweeën, die voorafgaan aan een nieuwe tijd, een nieuw tijdperk dat wereldwijd aanbreekt: Gods koninkrijk van vrede en van gerechtigheid. Straks zal Jezus regeren, Zijn rijk komt steeds dichterbij.

Wanneer de weeën eenmaal zijn begonnen, zullen ze elkaar steeds sneller opvolgen en worden heftiger tot de geboorte voorbij is. Zo zal het ook met de oordelen zijn die in het boek Openbaring staan beschreven. In die grote verdrukking zal de wereld geregeerd worden door een wereldleider die genoemd wordt de antichrist. Hij zal wereldheerschappij verwerven doordat hij een aantal onoplosbare wereld problemen met succes zal oplossen. Zo zal hij o.a. aanvankelijk vrede brengen in het Midden Oosten. Dat wat niemand nog kon doen, kan hij. (Lees 1 Thess.5:3-4).

"Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou."

Wereldreligie voor iedereen.
Daarnaast zal hij een wereldreligie introduceren voor alle godsdiensten. Hij zal instaat zijn om zelfs Moslims en Christenen te verenigen. Het zal echter wel betekenen dat het ten koste zal gaan van de waarheid van Gods Woord. Momenteel werkt men hard aan een Moslim vriendelijke Bijbel, waarin de Godheid van Jezus niet meer als zodanig genoemd wordt. Op deze manier zal hij de beide wereld Godsdiensten naar elkaar toebrengen. Er zal zelfs ook plaats zijn voor Joden en hij zal de weg vrijmaken zodat de Joodse tempel weer herbouwd zal worden in Jeruzalem (Openb.11).

Totale controle.
Maar ook op economisch terrein zal hij oplossingen bieden en zijn geheim zal zijn de totale controle van alle economisch verkeer (Openb.13). Om die reden zal er een code komen, die mensen verplicht zullen dragen op hand of voorhoofd en waarmee men kan kopen en verkopen. Het begint er nu al op te lijken, men zal niet langer meer onder die controle uit komen. De zwakke economie van de zuidelijkse landen van Europa en de enorme schulden van landen als Griekenland en Italië, vragen om een herverdeling van de rijkdom. Dat kan alleen als de economie van alle Europese landen aan banden wordt gelegd. Totale controle dus.

"En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. Openb.13:16-18"

Algemeen wordt verwacht dat het antichristelijk rijk gevormd zal worden in Europa, waar tien leiders van landen hun heerschappij en bevoegdheden zullen overgeven in de hand van de antichrist. (Openb.17:12,13 )

"En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samenmet het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen."

Voor wat betreft de economische dictatuur in Europa, we zien het vandaag al steeds meer vorm krijgen. Anno 2012 was het voor het eerst zover, dat de ministers van financiën van alle eurolanden het eens waren geworden, over een nieuw begrotingspact, door o.a. de oprichting van het permanente noodfonds ESM (European Stability Mechanism). Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een permanent financieel noodfonds, dat leningen verstrekt aan lidstaten van de Europese Unie (EU) die in financiële problemen verkeren.