De Gouden Poort van Jeruzalem gaat open

Jezus zal terugkomen.
Sommige mensen geloven dat Jezus niet lichamelijk meer zal terugkomen, maar dat Hij feitelijk geestelijk al reeds teruggekomen is in Zijn gemeente. Ze zeggen, 'hoe meer de gemeente de werken gaat doen die Jezus deed, hoe meer je kunt zeggen dat Jezus geestelijk is weergekomen'. Men zegt dat alle teksten over Jezus wederkomst feitelijk daarmee te maken heeft.

Maar helaas, dit is weer één van die afwijkende leringen uit de koker van de grote misleider. Het is in ieder geval niet wat de Bijbel leert, want daarin kunnen we heel duidelijk lezen dat Openbaring 1:7 zegt "Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien". Daarin staat dus gewoon dat iedereen Hem zal kunnen zien bij Zijn wederkomst, als Hij terugkomt op de wolken. Jezus zal dus niet geestelijk op de wolken zal verschenen, maar zichtbaar voor iedereen, met een lichaam.

Jezus keert net zo terug als Hij heen gegaan is.
Veertig dagen nadat Jezus was opgestaan ​​uit de dood, is Hij vanaf de Olijfberg naar de hemel opgestegen. De Bijbel vertelt ons dat de discipelen op dat moment verbaasd naar de hemel bleven staren en dit was begrijpelijk, ze begrepen er niets van. Maar toen kwamen er twee mannen (engelen) in witte klederen, die hen vertelde dat Jezus op dezelfde manier zal terugkeren als Hij naar de hemel is gevaren, dus Hij keert weer terug op de Olijfberg vanwaar Hij ook opgevaren is naar Zijn Vader.

Lees maar in Hand. 1: 10-12 "En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan".

Dat Jezus werkelijk weer op de Olijfberg zal terugkeren, lezen we ook in de profetie van de profeet Zacharia. Hij profeteerde al in het Oude Testament, ver voor de komst van de Messias, dat Jezus in het eind der tijden ook weer zal terugkeren op de Olijfberg. Lees maar in Zach. 14:4 "Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan".

In de nabije toekomst zal de wereld dus de meest spectaculaire gebeurtenis uit de gehele menselijke geschiedenis beleven en dat zal volgens de Bijbel plaatsvinden op de Olijfberg in Israël. Datgene wat door velen nog steeds gelooft wordt en wat ook voorspeld is door de profeten en waar ook duizenden keren over gepredikt en geschreven is, zal plotseling in vervulling gaan. Jezus Christus zal namelijk weer fysiek naar de aarde terugkeren, ieder oog zal Hem zien en zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. Precies op de plaats waaruit hij meer dan 2000 jaar geleden is opgevaren en daarmee vervult Hij de profetie van o.a. de twee engelen die tot de discipelen spraken op de Olijfberg (Hand. 1: 10-12). De Joden geloven ook dat de Messias terugkomt en tevens dat Hij Jeruzalem zal binnenkomen via de Oostelijke poort (of Gouden poort) van de Oude Stadmuur.

De poorten van Jeruzalem.
De oude stad van Jeruzalem wordt omringd door een muur met acht grote poorten en één van die poorten is de Gouden poort of Oostelijke poort. De namen van die acht poorten zijn als volgt: Nieuwe poort, Damascus poort, Herodes poort, Leeuwen poort, Gouden poort of Oostelijke poort, Mest poort, Sions poort en de Jaffa poort.

De Oostelijke of Gouden poort tegenover de Olijfberg en bij de Kidronvallei, is vrij uniek. Het is de oudste poort in Jeruzalem geeft ook direct toegang gaf tot de tempelberg. De Gouden Poort wordt in Ezechiël ook vermeld en dan wel de Oostpoort genoemd. Deze poort staat ook dichtbij de hof van Gethsemané en ziet uit op het oosten. Vroeger, als men er doorheen ging, dan was daar direct de prachtige tempel van God, waarschijnlijk heette het daarom ook de Schone Poort (vergelijk ook Hand.3:2).

Tevens is het de plaats waar de oude Simeon en Anna, Maria en Jozef ontmoette, toen zij Jezus als baby op de achtste dag na de geboorte, naar de tempel brachten (Luc. 2:22-40). Ook reed Jezus later door deze poort, geheel volgens de profetie, Jeruzalem binnen zittende op een ezelin.

Matth.21:4,5 'Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is'.

In die zelfde week na Zijn glorieuze in tocht, werd Hij echter gekruisigd aan een ruw houten kruis op Golgotha. De vorst van de Vrede, Gods Eniggeboren Zoon werd als een Lam ter slachting geleid om de straf van de zonde van de mens te dragen.

Als Hij straks terugkomt, zit Hij niet meer op een ezelin, wat symbool stond voor de wijze waarop Hij bij Zijn eerste komst kwam in de wereld, namelijk in de zwakheid van een mens, om de wereld te redden. Straks keert Hij echter weer als de grote overwinnaar, de Bijbel beschrijft Hem dan gezeten op een wit paard, wat weer symbool staat voor kracht.

Openb.19:11 "En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid".

De Gouden poort is momenteel nog dichtgemetseld.
De Gouden Poort werd evenals alle andere poorten van Jeruzalem, aan het eind van de Joodse opstand in het jaar 70 na Christus, samen met de stadsmuren verwoest. Later zijn de stadsmuren van Jeruzalem wel weer herbouwd en ook de verschillende poorten, en dus ook de Gouden Poort. Alleen deze werd later dichtgemetseld en verzegeld.

De reden voor de sluiting van deze poort was letterlijk, om te voorkomen dat de Joodse Messias later toegang tot Jeruzalem zou krijgen, door deze poort. Omdat de Joden geloven dat de Messias bij Zijn komst, door de Oostelijke Poort Jeruzalem zal binnen gaan. Moslims proberen daarom de Messias tegen te houden, door die poort dicht te metselen en pal voor die gesloten poort, een Islamitische begraafplaats aan te leggen.

Ze geloven namelijk dat de Messias bij Zijn komst, nooit over een Islamitische begraafplaats zal gaan, omdat Hij zichzelf dan (volgens de Joodse wetten) zou verontreinigen, zo dachten althans de moslim geestelijken in die tijd.

De oostelijke poort is nu al bijna de afgelopen 1000 jaar afgesloten. Overigens wat een dwaze gedachte, dat mensen menen de Messias tegen te kunnen houden. Jezus is door niets en niemand tegen te houden, Hij voert Zijn plannen uit ongeacht de mening van de mensen. In het boek Openbaring hoofdstuk 5 wordt Hij gezien met een verzegelde boekrol in Zijn hand en daarin staan al Gods plannen beschreven. Jezus verbreekt één voor één de zegels en voert dan uit wat in Gods plan is vastgelegd, want Hij is de Koning der Koningen(lees Openb.20:6).

De profeet Ezechiël en de Oostelijke of Goudenpoort.
Het boek van Ezechiël bevat meerdere verwijzingen speciaal naar die Oostelijke poort en we noemen er hier enkele.
- 1.In Ezechiël 10: 18-19 ziet de profeet dat de heerlijkheid van de Heer, de tempel verlaat door 'de ingang van de Oostpoort van het huis van de Heer'. Dat wil zeggen, de wolk die het bewijs is van Gods tegenwoordigheid, beweegt zich dan vanaf de tempel ten oosten van de stad naar de Olijfberg (Ezechiël 11:23).
- 2.Later ziet de profeet Ezechiël die heerlijkheid van God ook weer terugkeren naar de tempel ook weer via "de poort naar het oosten" (Ezechiël 43:1-5).
- 3.Dan lezen we in Ezechiël 44:1-2 dat de poort gesloten was: 'Toen bracht Hij mij terug via de poort van het buitenste heiligdom die naar het oosten gekeerd was, maar die was gesloten. En de Heer zei tegen mij: Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag erdoor binnenkomen, want de Heer, de God van Israël, is erdoor binnengekomen. Daarom moet hij gesloten blijven'.Het is dus mogelijk dat Ezechiël door Goddelijke openbaring (600 jaar v. Chr.), reeds toen zag dat de Heer (=Jezus), eens door deze Oostelijke Poort zou gaan en dat die Poort daarna gesloten zou worden.